Browsing Category : Virtual Assistant

ผู้ช่วยเสมือน (Virtual Assistant) – อีกทางเลือกสำหรับการลดภาระงานของคุณ


ผู้ช่วยเสมือน หรือ Virtual Assistant หมายถึง การให้บริการงานธุรการทั่วไป, งานด้านเทคนิค หรือแม้กระทั่งงานสร้างสรรค์ต่างๆแบบมืออาชีพแก่ท่านโดยผู้ช่วยเสมือนนี้จะทำงานนอกสถานที่ที่ทำงานของท่าน และไม่ถือเป็นลูกจ้างประจำของท่าน ซึ่งท่านจะได้ประโยชน์จากการใช้ผู้ช่วยเสมือนนี้เหมือนกับเลขาฯส่วนตัวที่คุณสามารถมอบหมายงานให้ดำเนินการได้ ช่วยลดภาระงานของท่าน ไม่มีค่าใช้จ่ายผูกมัดและไม่จำเป็นต้องมีภาระผูกพันธ์เหมือนการจ้างพนักงานประจำ

Read More »