งานจัดซื้อจัดหา

photo-1456735190827-d1262f71b8a3

หัวใจสำคัญประการหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ คือ ‘งานจัดซื้อจัดหา’ ซึ่งเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรในการดำเนินธุรกิจ

เราป็นผู้ดำเนินงานบริการด้านการจัดซื้อจัดหาให้กับองค์กรธุรกิจ ภายใต้หลักการแนวคิด ดังนี้

  • จัดหาสินค้าที่ได้คุณภาพ
  • จัดหาสินค้าได้ตามจำนวนหรือปริมาณที่ลูกค้าต้องการ
  • สินค้าที่ได้มีราคายุติธรรม
  • จัดส่งสินค้าได้ตามกำหนดเวลา
  • จัดส่งสินค้าได้ตามสถานที่ที่กำหนด
  • สินค้ามาจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้
  • คุณภาพการบริการมีความน่าเชือถือ

อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดภาระด้านกำลังคน เวลาและค่าใช้จ่ายขององค์กร ทำให้องค์กรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถมุ่งเน้นการพัฒนางานหลักด้านอื่นๆ ขององค์กร เช่น การดูแลลูกค้า การพัฒนาด้านการตลาด การวิจัยและพัฒนาสินค้าที่เป็นธุรกิจขององค์กร เป็นต้น

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีโอกาสเข้าร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในองค์กรธุรกิจของท่าน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่นี่

URL แบบสั้น: http://b8n.me/LuDqwX