Relationship Management – สิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อต้องทำงานกับ Outsource

Relationship Management

การที่บริษัททำงานกับเอาท์ซอร์ท ถือเป็นการทำงานที่ต้องมีความสัมพันธ์ระยะกลางหรือยาว ซึ่งการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจนี้เองที่เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การทำงานระหว่างบริษัทกับเอาท์ซอร์ทมีความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวน้อยลง

การบริหารความสัมพันธ์มีมาตรฐานกำหนดไว้ เป็นมาตรฐานของประเทศอังกฤษ คือ BSI’s Collaborative Business Relationships หรือ BS 11000 ซึ่งมีหลักการพื้นฐาน ดังนี้

 1. ต้องมองว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ไม่ใช่ส่วนเสริม
 2. ต้องหาจุดที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจให้พบ
 3. กำหนดสิ่งที่จะต้องทำเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้า
 4. ต้องคุยกับคู่ค้าทางธุรกิจให้ชัดเจนกับเรื่องที่จะพัฒนาความสัมพันธ์
 5. ดำเนินการและจัดทำเอกสารกำกับ
 6. บริหารจัดการความสัมพันธ์
 7. พัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่ได้จากการทำ BS 11000 Collaborative Business Relationships

 1. สามารถสร้างความร่วมมืออันดีได้กับคู่ค้า
 2. ได้ระบบที่เอื้อต่อผลประโยชน์ร่วมอย่างเท่าเทียมกันระหว่างคู่ค้าทุกฝ่าย
 3. มีการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนในกระบวนการตัดสินใจที่จะต้องเกิด
 4. มีการแชร์ ต้นทุน, ความเสียง, ทรัพยากร และความรับผิดขอบ
 5. เพิ่มขอบเขตการพัฒนาเจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบให้กว้างขึ้น
 6. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ดี

เมื่อทราบถึงประโยชน์ของการทำ Relationship Management ขนาดนี้แล้ว เราก็ไม่ควรรีรอที่จะเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับ ผลประโยชน์จะเกิดกับทุกฝ่าย

Happy Outsourcing!

 

เครดิต:

http://www.sourcingfocus.com/site/blogentry/the_role_of_the_relationship_manager/

http://www.bsigroup.com/en-GB/bs-11000-collaborative-business-relationships/
URL แบบสั้น: Invalid username or password

Author Profile

admin
admin
ผู้ดูแลเว็บไซต์ bangkokoutsourcing.com
ประสบการทำงานมากกว่า 25 ปี
ฝันที่อยากจะให้ธุรกิจเอาท์ซอร์สของประเทศไทยพัฒนาขึ้นไปอีกระดับ

No Comments

Leave a Comment