Tag Archives : งาน

รวมคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานที่สามารถสื่อถึงพฤติกรรมของผู้สมัคร


Behavioral Interview?? เราสามารถเลือกใช้คำถามในการถามผู้สมัครงานที่แสดงถึงพฤติกรรมของเขาในอดีต เพื่อทำนายพฤติกรรมของเขาในอนาคตได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานกับเรา

Read More »