Tag Archives : ทักษะ

ทักษะด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับคนที่ทำงานนอกสำนักงาน (Remote Worker)


คนที่ต้องทำงานนอกสถานที่ ไม่ว่าจะทำงานจากที่บ้าน หรือสถานที่อื่นๆนอกสำนักงาน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะในเรื่องของการใช้ไอทีในการที่จะทำให้งานของคุณสำเร็จลุล่วงไปได้ ทักษะ 10 ข้อด้านล่างเป็นเสมือนเช็คลิสต์ให้คุณได้ตรวจสอบตัวเองว่าคุณมีทักษะดีพอที่จะทำงานนอกสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือยัง อีเมล การอ่านอีเมลและการเขียนอีเมลเป็นทักษะที่สำคัญ คุณต้องสามารถเช็คอีเมลได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งการโต้ตอบทางอีเมลยังเป็นช่องทางการสื่อสารที่สำคัญระหว่างคุณกับคุณอื่นในขณะที่คุณไม่ได้นั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะในสำนักงาน การเช็คเมลผ่านมือถือ, ตรวจสอบไฟล์แนบ, การตอบกลับอีเมล ล้วนแต่เป็นทักษะพื้นฐานที่คุณจำเป็นต้องทำให้ได้ Wi-Fi การเชื่อมต่อ Wi-Fi จากสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะผ่าน Hotspot หรือผ่านสมาร์ทโฟนล้วนเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้ (ในครั้งแรก) รวมไปถึงทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากผู้ให้บริการ Wi-Fi หรือเกิดจากอุปกรณ์ของเราเองก็ตาม Instant Messaging ไม่ว่าจะเป็นไลน์, Facebook Messenger, Skyle หรือ IM ยอดนิยมอื่นๆ เนื่องจากลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานแต่ละคนอาจจะใช้ IM ไม่เหมือนกัน เราควรเรียนรู้การใช้งาน IM ยอดนิยมต่างๆไว้บ้างเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการสื่อสารกับผู้อื่น Web Conference เช่น Skype หรือ GoToMeeting หรือบริการประชุมทางการผ่านคลาวด์อื่นๆ จะทำให้คุณสามารถเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี Collaboration Tools หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น G-Suite หรือ Slack ล้วนแล้วแต่จะทำให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสร้างและแชร์เอกสาร ไม่ว่าจะเป็นการทำผ่าน Cloud…

Read More »